Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
sp3.zambrow.org


 
REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022
10.03.2021 r., godz. 13.14


Od 1 września 2021 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły


1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie obowiązujący od 1 września 2018 roku, zgodnie z UCHWAŁĄ NR 196/XXXV/18 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 30 stycznia 2018 roku obejmuje w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice:
Aleja Wojska Polskiego – od nr 32 po stronie numerów parzystych i od nr 25 po stronie numerów nieparzystych, Dębowa, Elektryczna, Grunwaldzka, Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Legionowa, Leśników, Magazynowa, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Produkcyjna, Przykoszarowa, Sitarska, mjr Stanisława Knapika, Stokrotki, Strzelnicza, Targowa, Wolska.

Dzieci z rocznika 2014 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć w terminie od 15 marca do 9 kwietnia 2021 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, ul. Magazynowa 13, I piętro– pokój nr 21.
Wszystkie dzieci urodzone w 2014 roku, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej
Nr 3, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.
Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2015 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:
  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 3
Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z rocznika 2014, zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 3 mogą w terminie od 19 kwietnia do 7 maja 2021 roku złożyć WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3
w Zambrowie, ul. Magazynowa 13, I piętro –pokój nr 21.
Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2015 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:
  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 3, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym roku złożą wniosek w określonym harmonogramem terminie,
będą przyjmowane do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi
w uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku kryteriami, w miarę posiadanych wolnych miejsc, tzn. wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu.

Kryteria naboru i ich wagi są następujące:
1. Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów – 5 pkt,
2. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 3 pkt,
3. Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt,
4. Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
5. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.

Zgodnie z harmonogramem:
14 maja 2021 roku komisja rekrutacyjna w Szkoły Podstawowej Nr 3 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 18 maja 2021 roku rodzice kandydatów, w postaci pisemnego oświadczenia, potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3.
24 maja 2021 roku komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej Nr 3 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem zawartym
w Zarządzeniu NR 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania uczniów do klas I otrzymacie Państwo w sekretariacie SP Nr 3 lub telefonicznie 86 271 26 41.

Dyrekcja, publ. GZ© Projekt i wykonanie: Grzegorz Zawistowski, 1998-2005 r.