Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych,

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści od innych podmiotów,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Szeligowski.
 • E-mail: sp3kancelaria@poczta.onet.pl
 • Telefon: 862712641

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
 • Adres: ul. Magazynowa 13
  18-300 Zambrów
 • E-mail: sp3kancelaria@poczta.onet.pl
 • Telefon: 862712641

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie, mieści się w budynku przy ulicy Magazynowej 13, 18-300 Zambrów.
 2. Budynek ma 4 kondygnacje (w tym jedna kondygnacja podziemna – szatnia).
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony ulicy Alei Wojska Polskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 5. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze cztery inne wejścia – jedno, boczne od parkingu (z podjazdem dla wózków), jedno prowadzące do części stołówkowej budynku, jedno prowadzące do szatni (piwnica) przy wejściu głównym oraz jedno ewakuacyjne prowadzące do piwnicy oraz na każdą kondygnację szkoły .
 6. Wejście główne jest oznaczone czytelnymi tablicami identyfikującymi szkołę.
 7. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie dzwonkiem znajdującym się przy wejściu lub telefonicznie.
 8. Przy wejściu głównym do szatni znajduje się portiernia, a w niej pracownik, za pośrednictwem którego można przywołać pracownika administracji lub skorzystać z kontaktu telefonicznego.
 9. Schody pomiędzy kondygnacjami wyposażono w poręcze po obu stronach. 
 10. Wszystkie pomieszczenia administracyjne oraz gabinet dyrektora szkoły i pokój nauczycielski zlokalizowane są na pierwszym piętrze szkoły.
 11. Osoby z niepełnosprawnością mogą w pełni korzystać z sali gimnastycznej.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 15. Szkoły nie wyposażono w dźwiękowy system naprowadzający osoby niewidome i słabowidzące.
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.