Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


DORADCA ZAWODOWY
Elżbieta Michałowska

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
WTOREK godz. 13.00-14.00

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
CZWARTEK godz. 11.00 - 12.00
 

Kim jest doradca zawodowy?
Jest nauczycielem, który wesprze Cię w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc szkołę podstawową zaczynasz już planować swoją karierę.

Pamiętaj, że "kariera zawodowa" dotyczy wszystkich pracujących ludzi, bez względu na wykonywany zawód.

Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadpodstawowej jest już pierwszym krokiem w Twojej karierze.

Ten wybór będzie wpływał na Twoje dalsze decyzje - bez względu na to, czy wybierzesz zawód (technikum, branżowa szkoła I stopnia) czy też kształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące).

Doradca zawodowy pomoże Ci w określeniu Twojego potencjału - czyli m.in. zainteresowań, umiejętności, predyspozycji czy osobowości zawodowej i na ich podstawie przedstawi Ci potencjalne szkoły oraz (jeśli wyniki badań to umożliwią) zawody, w których mógłbyś najpełniej rozwijać swoje możliwości. Pomoże Ci w określeniu tego, co w Tobie najlepsze.

Pamiętaj jednak, że doradca nie podejmie decyzji za Ciebie!

Doradca - jak nazwa wskazuje - doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje - ale ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu należeć będzie do Ciebie.
 
Zadania doradcy zawodowego
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie jest realizowane w formie:
 1. orientacji zawodowej w klasach I-III
 2. orientacji zawodowej w klasach IV-VI
 3. doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII
Orientację zawodową w klasach I-VI stanowi ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa prowadzona jest na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII-VIII w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 

WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO
 • new.koweziu.edu.pl - poradnictwo zawodowe (opisy zawodów, filmy o zawodach, publikacje, testy, itp).
 • www.doradztwozawodowe-koweziu.pl - poradnictwo zawodowe (testy, poradniki, itp.)
 • www.ohpdlaszkoly.ohp.pl - poradnictwo zawodowe (testy, pośrednictwo pracy, jak napisać CV, baza linków z ofertami pracy, itp).
 • www.wybieramzawod.pl - poradnictwo zawodowe (filmy o zawodach, testy, itp.)
 • www.psz.praca.gov.pl - Portal Publicznych Służb Zatrudnienia: m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
 • www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej - m.in. aktualne akty prawne dotyczące kształcenia i zmian z nim związanych; a w zakładce "Z życia szkoły" - informacje dot. poradnictwa edukacyjno-zawodowego
 • www.mpips.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: m.in. informacje dot. rynku pracy (analizy i raporty, statystyki rynku pracy), prawa pracy, usług instytucji rynku pracy
 • www.standardyiszkolenia.pl - baza opracowanych standardów kwalifikacji zawodowych w zakresie 253 zawodów
 • www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego; informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • www.koweziu.pl - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: m.in. informacje i materiały dot. kształcenia zawodowego, w tym zmian w szkolnictwie zawodowym wprowadzonych od września 2012 r
 • www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl - strona projektu "Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej" realizowanego przez KOWEZiU, m.in. informacje dot. doradztwa zawodowego, nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ponadto materiały dla uczniów i rodziców z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej (m.in. przykładowe testy)
 • www.sdsiz.pl - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych: m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego, informacje o szkoleniach w ramach różnych metod/narzędzi pracy doradcy zawodowego, informacje dot. OTK - Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
 • www.progra.pl - strona firmy zajmującej się tworzeniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych dla doradztwa zawodowego: testów kariery, przewodników, scenariuszy zajęć, informatorów oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych
 • www.premiere.pl - strona producenta programów komputerowych z dziedziny przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
 • www.perspektywy.pl - portal edukacyjny dla młodzieży, m.in. informacje dot. zawodów, kierunków studiów, matury, ponadto aktualizowane rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych
 • www.magazynkariera.pl - m.in. informacje na temat niektórych branż i sektorów rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia, najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych i średnich zarobków, a także potencjalnych ścieżek dostępu do zawodu - wraz z przyporządkowanymi im ofertami pracy
 • www.doradca-zawodowy.ecorys.pl - strona projektu "Poradnictwo w sieci"; zawiera informacje dot. m.in. metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym, instytucji rynku pracy, opracowania, raporty, a także słownik terminów stosowanych w poradnictwie zawodowym
 • www.tydzienkariery.pl - strona Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - corocznej inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych (SDSiZ), m.in informacje dot. ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 • www.ploteus.com - portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie: internetowa baza danych o możliwościach kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy.

 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.