Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


 
Misja
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
- "Szkoły równych szans".
 
"Non Scholae Sed Vitae Discimus."
"Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się."

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie nazywana często zambrowską "Trójką" lub Szkołą "Kusego" jest publiczną szkołą podstawową.

Nasza szkoła jest otwarta na każdego ucznia. Jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka.
 
DZIAŁAMY PO TO, ABY:
 • nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku,
 • ich rodzice darzyli nas zaufaniem, wspierali radą i pomocą, współdecydowali o wszystkim, co jest ważne dla szkoły,
 • nauczyciele rozwijali się zawodowo i z zaangażowaniem pracowali nad wyższą jakością pracy szkoły.
 
W ZAKRESIE KSZTALCENIA:
 • Dajemy podstawę wiedzy i stwarzamy szanse do jej pogłębiania na dalszych etapach edukacji..
 • Zapewniamy dobrą jakość nauczania i profesjonalizm, stosujemy aktywne metody.
 • Wspieramy naszych wychowanków, uwzględniamy ich indywidualne możliwości i potrzeby.
 • Oferujemy usługi edukacyjne na wysokim poziomie.
 
W WYCHOWANIU:
odwołujemy się do sylwetki patrona.
Nasz Patron - Janusz Kusociński - mistrz olimpijski i żołnierz, obrońca Ojczyzny.
Symbol wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze, najwartościowsze w historii polskiego sportu".
 • Jako szkoła "Kusego" szczególnie propagujemy wychowanie przez sport i popularyzujemy idee olimpijskie.
 • Zasada fair play towarzyszy nam we wszystkich sferach życia szkoły.
 • Respektujemy demokratyczne wartości oraz prawa dziecka i człowieka i uczymy ich poszanowania.
 • Kształtujemy przywiązanie do tradycji, przynależność regionalną a jednocześnie tożsamość europejską - realizujemy program „Młody Europejczyk to ja".
 • Zapewniamy wysoką jakość wychowania i opieki, klimat życzliwości.
 
W ZAKRESIE OPIEKI:
 • Współpracujemy z domem rodzinnym oraz instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 • Racjonalnie wykorzystujemy czas wolny ucznia oferując mu różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i profilaktykę: realizujemy program "Rośnij zdrowo i bezpiecznie".
 • Jako szkoła promująca zdrowie propagujemy zdrowy styl życia.
 • Otaczamy szczególną troską dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.
 
POWYŻSZE CELE OSIĄGAMY POPRZEZ:
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z ludzi otwartych na zmiany, systematycznie doskonalących się dla dobra ucznia i własnego rozwoju,
 • przyjazną i życzliwą atmosferę w szkole,
 • dobrą bazę dydaktyczną i warunki lokalowe, w tym ogólnodostępną sieć internetową, , skomputeryzowaną bibliotekę i pracownię komputerową, salę gimnastyczną,
 • promowanie możliwości szkoły w lokalnym środowisku.
 
Wizja
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
na lata 2004 - 2009
 
CHCEMY, ABY NASZA ZAMBROWSKA "TRÓJKA":
 • Była miejscem edukacji i wychowania młodego POLAKA.
 • Wspomagała rodzinę w wychowaniu, uznając jej prawa do decydowania o wartościach na jakich opiera się w wychowaniu swoich dzieci.
 • Zapewniała opiekę, przyjazne, bezpieczne dla zdrowia warunki edukacji ucznia, bez względu na jego sprawność psychofizyczną.
 • Stwarzała uczniom warunki zdobycia rzetelnej wiedzy dostosowanej do ich poziomu rozwoju, umiejętności, rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
 • Wdrażała uczniów do kultywowania dziedzictwa kulturowego, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy.
 • Przygotowywała do życia we współczesnym świecie w zgodzie z ogólnoludzkimi wartościami takimi jak: wolność, sprawiedliwość, prawda, dobro, piękno, przyjaźń, miłość, tolerancja.
 • Kształtowała nawyki do działań dla zachowania zdrowia, wrażliwości na piękno przyrody oraz aktywnego udziału w jej ochronie.
 • Była miejscem współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w edukacji i wychowaniu.
 • Prowadziła działalność edukacyjną i wychowawczą w oparciu o metody aktywne, nowoczesną bazę i wyposażenie szkoły.
 • Była miejscem rzetelnej pracy oraz rozwoju zawodowego jej pracowników.
 • Stanowiła integralną część środowiska oraz była jego wizytówką.
 • Zapewniała wszystkim uczniom dostęp do sieci informatycznej,
 • wspomagała kształcenie języków obcych.
 
DĄŻYMY DO TEGO, ABY NASI NAUCZYCIELE:
 • Opanowali biegle technikę obsługi komputera, stosując ją w codziennych zajęciach edukacyjnych.
 • 50 % kadry pedagogicznej zdobyło wyższy stopień awansu zawodowego - stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • 100% nauczycieli kontraktowych uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zdobywali dodatkowe kwalifikacje - język angielski, logopedia.
 • Systematycznie doskonalili swoje umiejętności i wzbogacali warsztat pracy.
 
PRAGNIEMY, BY RODZICE NASZYCH UCZNIÓW:
 • Współpracowali ze szkołą w różnych obszarach jej działalności.
 • Aktywnie uczestniczyli w planowaniu pracy szkoły.
 • Włączali się w udoskonalanie bazy szkoły.
 • Współuczestniczyli w uroczystościach klasowych i ogólnoszkolnych.
 • Czuli się współgospodarzami szkoły.
 
NASZYM MARZENIEM JEST PIĘKNA I NOWOCZESNA SZKOŁA, WYPOSAŻONA W SPRZĘT I POMOCE NA MIARĘ XXI WIEKU:
 • Szeroki dostęp uczniów i nauczycieli do sprzętu komputerowego.
 • Klasopracownie i pokój nauczycielski wyposażone w sprzęt komputerowy.
 • Multimedialna czytelnia z dostępem do Internetu.
 • Bogaty księgozbiór biblioteki dla uczniów, nauczycieli i rodziców, systematycznie doposażany w nowości wydawnicze..
 • Nowoczesne środki dydaktyczne.
 • Nasze sale lekcyjne pięknie wyremontowane.
 • Posesja i otoczenie szkoły właściwie zagospodarowane, z dużą ilością zieleni.
 • Budynek, wyposażenie i otoczenie szkoły spełniają normy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Koncepcja Pracy Szkoły 27.09.2011 r. » pobierz plik: Format doc MS Word doc (rozmiar: 300 KB)
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.