Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


 
I Postanowienia ogólne (podstawa prawna).
Ustawa o systemie oświaty z 7.09.91/Dz.U. nr 95, p.425 r.1991/art.55
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1.) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2.) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3.) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4.) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
5.) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
6.) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
II Cele działalności S.U.
a.) uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
b.) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
c.) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 
III Zadania S.U.
a.) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia.
b.) przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów społeczności uczniowskiej.
c.) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
d.) współudział w rozwoju, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
e.) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej użytecznej w środowisku.
f.) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
g.) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
h.) dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i rozbogacanie jej tradycji.
 
IV Struktura organizacyjna S.U.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1.) Rada Samorządu, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu z Rad Klasowych IV-VIII
2.) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzi nie mniej niż 4 uczniów i nie więcej niż 11 uczniów.
3.) Trybunał Koleżeński, w skład którego wchodzi 10 uczniów, po jednym z klas VII i VIII.
 
V Kompetencje wybranych przedstawicieli.
1.) Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo ustalać zasady organizacji swojej pracy np. tworzenie sekcji , zespołów uczniowskich do realizacji stałych bądź doraźnych zadań programowych.
- Przedstawiciele Rady SU są przewodniczącymi Rad Klasowych, więc kierują pracą samorządów klasowych.
- Rady samorządów klasowych współdziałają z wychowawcami klas , informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania na zebraniach odbywających się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych ,a za zgodą wychowawców klas mogą odbywać się również , podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji.
- Rady Samorządów z różnych szkół mogą dokonywać między sobą wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia wynikające z zadań określonych dla samorządów klasowych i szkolnych.
- Rada SU zatwierdza kandydatury do Zarządu SU i bierze udział w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
2.) Zarząd SU zatwierdza wszystkie propozycje i decyzje Rady dotyczące działalności samorządu, realizacji programowych i uprawnień określonych w regulaminie i Statucie Szkoły.
- Zadaniem Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest:
a. stała współpraca z Radą Samorządu oraz całą społecznością uczniowską szkoły,
b. współpraca z wychowawcami, opiekunem SU,
c. współpraca z organami Szkoły m.in. Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców (Komitetem Rodzicielskim),
d. współpraca z innymi instytucjami oświatowymi, organizacjami uczniowskimi itp.
- Zarząd SU czuwa nad tym, aby samorząd mógł korzystać z uprawnień zagwarantowanych przez władze oświatowe w dokumentach prawnych
Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:
- przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
- wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
- wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli itp.w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
- współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów, miejsc w stołówce, i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej,
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii, władze szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,
- formułowanie opinii o nauczycielu, którego praca podlega ocenie dyrektora,
- wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,
- dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
3.) Trybunał Koleżeński
- rozstrzyganie sporów między uczniami,
- zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej
 
VI Ordynacja wyborcza.
Wybory do SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych .
1.) Rada SU:
- Członkowie Rady SU są wybierani na zebraniach samorządów klasowych (kl.IV-VIII) we wrześniu, również we wrześniu dzielą się na sekcje ( przydzielają sobie zadania ),
- Zarząd SU zatwierdza podane kandydatury,
- Kadencja Rady SU trwa przez cały rok szkolny, uczeń może pełnić tę samoą funkcję pochodząca z wyboru nie dłużej niż 2 lata.
2.) Zarząd S.U.
- Wybierany jest na zebraniu Rady S.U.
- Kandydaci do zarządu na zebraniu Rady najpierw przedstawiają swoje programy,
- Członkowie Rady omawiają podane kandydatury z klasami na lekcjach wychowawczych i dokonują wyboru,
- Na kolejnym zebraniu Rady S.U. wszyscy wybierają członków Zarządu S.U. w tajnym głosowaniu.
- Powołani do Zarządu S.U. uczniowie przydzielają sobie funkcje:
- przewodniczącego,
- 2 zastępców przewodniczącego,
- księgowego,
- kronikarza,
Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
3.) Trybunał Koleżeński
- Samorządy klasowe (uczniowie kl. VII-VIII)wybierają po jednym przedstawicielu klasy,
- W skład Trybunału wchodzi ok.10 osób (zależy to od tego, ile jest klas równoległych VII i VIII w danym roku szkolnym),
- Zarząd S.U. na zebraniu Rady S.U. zatwierdza kandydatury.
 
VII Sposób odwoływania wybranych przedstawicieli.
1.) Członkowie Rady S.U., Zarządu S.U., Trybunału Koleżeńskiego mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu niewywiązywania się ze swoich obowiązków na wniosek członków Rady S.U. , opiekuna S.U., wychowawców lub dyrekcji szkoły.
2.) Odwołanie członków Rady S.U. lub Zarządu S.U. musi odbyć się na zebraniu SU w obecności odwoływanych przedstawicieli po wcześciejszym sformułowaniu i przedyskutowaniu zarzutów przez członków Rady SU.
3.) Odwoływanie odbywa się na drodze tajnego głosowania członków Rady SU.
 
VIII Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi.
1.) Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest Rada SU w porozumieniu z opiekunem
2.) Fundusze samorządu mogá być tworzone:
a. z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,
b. z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,
c. ze zbiorki surowców wtórnych,
d. ze środków przekazywanych przez komitet rodzicielski, zakład opiekuńczy, inne organizacje i instytucje.
3.) Wszystkie rozchody i przychody są dokładnie odnotowywane przez księgowego. W dokumentacji finansowej są wszystkie rachunki zakupów dokonanych przez S.U. lub dowody przekazania funduszy samorzadowi na konkretny cel.
4.) Nad gospodarowaniem środkami finansowymi przez S.U.,czuwa opiekun.
 
IX Współdziałanie z innymi organami szkoły.
1.) S.U. współdziała ze szkolnym chórem oraz kołem polonistycznym, którzy pomagają S.U. w organizowaniu uroczystości szkolnych.
2.) S.U. współpracuje ze SZS ( ZSZ pomaga S.U. w organizowaniu czasu wolnego uczniów, np.rozgrywki międzyklasowe w koszykówce, biegi przełajowe, itp ).  
X Postanowienia końcowe.
1.) Praca Samorządu Uczniowskiego opiekuje nauczyciel wybrany w wyborach powszechnych przez uczniów kl.V-VIII na okres dwóch lat
2.) Decyzje o wyborach opiekuna S.U. musi podjąć Rada S.U., Zarząd S.U. lub Dyrektor Szkoły po wcześniejszych uzgodnieniach.
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Blog sieć 11 - Cyfrowa Szkoła
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.