Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


Aktualności » Podgląd artykułu
 
Projekt "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie"
02.02.2021 r., godz. 17.22

W dniu 23.11.2021 r. publikujemy aneks do Regulaminu stypendialnego.

Informujemy, że w terminie od 24 listopada do 10 grudnia 2021 r. odbywał się będzie nabór wniosków na kolejną edycję stypendiów w ramach realizowanego projektu "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie".

Regulamin stypendialny, aneks do Regulaminu i wszystkie niezbędne wnioski - dostępne do pobrania - poniżej.
Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2022 roku przez Miasto Zambrów przy udziale Realizatorów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie i Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie.

W ramach projektu, w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie, zaplanowano:
 1. Prowadzenie zajęć dla uczniów:
  1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
   • koło języka angielskiego 3 gr x 60 godzin
   • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, 1 gr x 60 godzin
   • koło zainteresowań z języka niemieckiego , 1 gr x 60 godzin
   • zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki , 14 gr x 60 godzin
   • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 22 gr x 60 godzin

  2. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu:
   • koło matematyczne, 1 gr x 60 godzin
   • koło przyrodnicze, 2 gr x 60 godzin
   • koło chemiczne, 1 gr x 60 godzin
   • koło geograficzne, 2 gr x 60 godzin
   • koło fizyczne, 1 gr x 60 godzin
   • koło biologiczne, 2 gr x 60 godzin

  3. Rozwijanie kompetencji informatycznych- wykorzystanie TIK:
   • koło zainteresowań z informatyki, 8 gr x 60 godzin

  4. Indywidualizacja pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
   • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, 5 gr x 60 godzin
   • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne- warsztaty, 2 gr x 60 godzin

   Zajęcia dodatkowe będą odbywać się 1 lub 2 x w tygodniu po 45 min w okresie od stycznia/lutego 2021r. do listopada 2022 r. wyłączając wakacje i ferie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 2. Pomoc stypendialna dla uczniów – stypendium dla ucznia zdolnego
  Pomoc stypendialna w SP 3 Zambrów przewidziana jest dla 5 uczniów zdolnych w każdym roku szkolnym projektu. Będzie przyznana przez Komisję stypendialną na podstawie Regulaminu programu stypendialnego.

 3. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.Rekrutacja odbywa się w styczniu i lutym 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne muszą być złożone w terminie najpóźniej do 12 lutego 2021 r. Zachęcamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w Projekcie.

Po zakończonej rekrutacji, zajęcia na razie odbywać się będą w klasach I- III, a w klasach IV – VIII po powrocie do nauki stacjonarnej (ale musimy już utworzyć także grupy z klas starszych).

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się we wrześniu 2021.

Chcąc wziąć udział w jakiejkolwiek formie zaplanowanej w Projekcie niezbędne jest zgłoszenie uczestnika i wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Jeden uczeń może zgłosić się do więcej niż jednych zajęć. 1. Żeby zgłosić dziecko na zajęcia pozalekcyjne, należy złożyć dwa dokumenty:
  • formularz zgłoszeniowy - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF
  • oświadczenie uczestnika projektu dotyczące RODO - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF

  Proszę też zapoznać się z Regulaminem projektu i rekrutacji. Są tam zawarte wszystkie niezbędne informacje. - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF

  Podpisane dokumenty składamy w terminie do 12 lutego 2021 roku, w szkole (przy wejściu).

  Po zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnik projektu zobowiązany będzie do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy uczestnictwa nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia.

 2. Pomoc stypendialna:
  • Zasady przyznawania pomocy stypendialnej określa:

  • Stypendia przyznawane są na wniosek ucznia/rodzica.
  • Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Dyrektora Szkoły w pierwszej edycji do dnia 12 lutego 2021 roku, w drugiej edycji w okresie od 24 listopada do 10 grudnia 2021 r.
   Wniosek o przyznanie stypendium - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF
  • Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
   - kserokopie dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w Regulaminie programu stypendialnego.
   - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF


Listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowych wraz z harmonogramem zajęć.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Dyrekcja, publ. GZ

 
 

 
Załączniki:
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.